Czek

wrz 20, 2017 przez

Czek

Czek, udzielone bankowi pisemne zlecenie (na specjalnym formularzu) wypłacenia okazicielowi lub oznaczonej osobie podanej sumy pieniężnej ze środków będących w dyspozycji wystawcy, najczęściej z sum posiadanych przez niego na rachunku bankowym. Cz. ma formę blankietu wydawanego przez bank posiadaczowi rachunku bankowego w postaci tzw. książeczki czekowej. Cz. musi zawierać następujące dane: 1. nazwę „czek” w tekście; 2. bezwarunkowe polecenie wypłaty sumy pieniężnej określonej cyfrowo i słownie; 3. nazwę i siedzibę banku mającego dokonać wypłaty; , 4. oznaczenie. rachunku, z którego wypłata ma być. dokonana;. 5. datę i . miejsce wystawienia; 6. podpis wystawcy. Cz. gotówkowy — uprawnia okaziciela lub podaną w nim osobę do podjęcia określonej sumy gotówką w kasie banku; cz. rozrachunkowy — forma regulowania rozrachunków; płatnik (dłużnik) wręcza go wierzycielowi, który po ostemplowaniu i podpisaniu na odwrocie składa otrzymany cz. w banku wystawcy w celu bezgotówkowego (za pomocą rozrachunku) przekazania podanej w nim sumy z rachunku wystawcy na rachunek wierzyciela.

Podobne

Tagi