Bankowe sankcje

wrz 19, 2017 przez

Bankowe sankcje

Bankowe sankcje, zespół środków przymusowych o charakterze ekonomicznym, stosowanych przez banki przy wykonywaniu przez nie kontroli działalności finansowo-gospodarczej obsługiwanych przez siebie jednostek gospodarczych oraz przestrzegania przez te jednostki dyscypliny finansowej i inwestycyjnej. Podstawowym celem stosowania s.b. jest usunięcie istniejących nieprawidłowości i zapobieganie im na przyszłość. Formą oddziaływania banków są środki ekonomiczne, które powodują trudności finansowe niewłaściwie gospodarującej jednostki i wykluczają możliwość naruszeń przez nią prawa, a równocześnie stwarzają bodźce do usunięcia tych wykroczeń i unikania ich w przyszłości. Formy s.b. zróżnicowane są w zależności od rodzaju wykroczenia. W przypadku nieprawidłowego wyposażenia przedsiębiorstwa w fundusze własne, ponoszenia przez nie strat, zamrażania funduszy w nierealnych aktywach i inwestycjach, systematycznego uchylania się od spłaty kredytu lub innego zagrożenia zwrotności kredytu bank stosuje sankcje kredytowe w postaci: 1. przymusowej spłaty zadłużenia przeterminowanego; 2. ograniczenia kredytowania; 3. uzależnienia dalszego kredytowania przedsiębiorstwa od złożenia przez jego jednostkę nadrzędną gwarancji spłaty całości lub części kredytu; 4. stosowania podwyższonej stopy procentowej; 5. wstrzymania kredytowania. Jeśli jednostka gospodarki uspołecznionej narusza zasady rozliczeń pieniężnych, to bank kontrolujący stosuje sankcje w postaci: l. ograniczeń lub zakazów dotyczących wykorzystywania własnych wpływów gotówkowych na wypłaty gotówkowe; 2. odmowy wypłaty środków na uzupełnienie pozostałości kasowej; 3. wniosku o ukaranie kierownika lub innych pracowników jednostki gospodarki uspołecznionej grzywną w trybie postępowania karno-administracyjnego. Niezłożenie w terminie planu funduszu płac, przekroczenie planowanego (skorygowanego i nie podlegającego korygowaniu) funduszu płac i inne nieprawidłowości w zakresie gospodarki płacami powodują: 1. wstrzymanie przez bank wypłat na fundusz płac; 2. odmowę wypłaty sum przekraczających planowany bezosobowy i osobowy nie podlegający korygowaniu fundusz płac; 3. zawieszenie wypłaty premii pracownikom umysłowym w całości lub części aż do utraty prawa do premii włącznie; 4. zastosowanie sankcji kredytowych; 5. skierowanie wniosku do komisji dyscypliny płac o ukaranie osób odpowiedzialnych. W razie stwierdzenia nieprawidłowej gospodarki środkami przeznaczonymi na finansowanie inwestycji i kapitalnych remontów, zużycia kredytu bankowego na inwestycje niezgodnie z przeznaczeniem, narażania przez inwestora gospodarki narodowej na straty, braków dokumentacji Inwestycyjnej oraz przekroczenia planowanego terminu zakończenia inwestycji bank ma prawo: 1. wstrzymać całkowicie lub częściowo finansowanie inwestycji; 2. zażądać natychmiastowej spłaty kredytu; 3. stosować podwyższone oprocentowanie kredytu, w zakresie obsługi kasowej budżetu państwa naruszenie przez dysponenta kredytów zasad dyscypliny budżetowej pociąga za sobą s.b. w postaci wstrzymania przez Narodowy Bank Polski wypłat na rzecz danego dysponenta.

Podobne

Tagi