Rozliczenia gotówkowe

wrz 21, 2017 przez

Rozliczenia gotówkowe

Rozliczenia gotówkowe, dokonywanie zapłaty za pomocą wręczenia pieniędzy lub czeku gotówkowego albo w formie przekazu. Jednostki objęte obowiązkiem rozliczeń bezgotówkowych mogą dokonywać zapłat w gotówce do wysokości 5 tys. zł jednorazowo w przypadkach określonych przez ministra finansów; wypłat gotówkowych mogą dokonywać w zasadzie ze środków podjętych z rachunku bankowego na określone cele; z własnych wpływów gotówkowych mogą pokrywać: 1. wydatki na zakup towarów i materiałów, za świadczone usługi oraz inne wydatki administracyjno-gospodarcze, jeżeli wydatek nie przekracza 5 tys. zł; 2. wypłaty nie podjętych w terminie i zwróconych do banku wynagrodzeń za pracę i innych świadczeń pracowniczych; 3. wypłaty z tytułu skupu; 4. wypłaty dokonywane w związku z uwzględnieniem reklamacji dotyczących zakupionych towarów lub świadczonych usług przez jednostki handlu detalicznego i jednostki świadczące usługi dla ludności; 5. wypłaty komitentom; 6. wypłaty wygranych loterii pieniężnych i gier liczbowych; 7. inne wydatki, na które bank wyraził zgodę. Jednostka gospodarki uspołecznionej może mieć we własnej kasie gotówkę: 1. podjętą z rachunku bankowego na określone cele; 2. gromadzoną za zgodą banku z własnych wpływów na wymienione wyżej wypłaty; 3. niezbędną na bieżące potrzeby w zakresie własnych wpływów, w wysokości określonej przez kierownika jednostki. Gotówka podjęta z rachunku bankowego nie może być przechowywana w kasie dłużej niż 3 dni, a za zgodą banku dłużej niż 10 dni. Nadwyżka gotówki w kasie, przekraczająca sumę na określone wyżej cele, podlega odprowadzeniu do banku, jeżeli przekracza tysiąc zł. Wpłata nadwyżki do banku powinna nastąpić w dniu, w którym powstała, a najpóźniej w dniu następnym. Bank może ustalić inne terminy tych wpłat.

Podobne

Tagi