Rewaloryzacja

wrz 21, 2017 przez

Rewaloryzacja

Rewaloryzacja (rewaluacja), ustawowe podwyższenie kursu danej waluty w stosunku do walut zagranicznych. Przyczyną, dla której niekiedy się ją przeprowadza, jest dążenie rządu danego kraju do osłabienia tendencji inflacyjnych (inflacja) w gospodarce narodowej. R. może być w tym celu wykorzystywana jedynie, gdy kurs walutowy jest czynnikiem cenotwórczym i w efekcie aktywnie wpływającym na wielkość importu i eksportu. Taka sytuacja — jak dotychczas — ma miejsce właściwie tylko w krajach kapitalistycznych. Antyinflacyjne oddziaływanie r. na gospodarkę narodową przejawia się w dwóch kompleksach zjawisk gospodarczych: 1. Podwyższając ceny (w przeliczeniu na waluty obce) towarów krajowych dla zagranicy i obniżając ceny (w przeliczeniu na walutę krajową) towarów zagranicznych dla odbiorcy krajowego r. oddziałuje w kierunku ograniczenia eksportu i zwiększenia importu; r. wywołuje więc tendencję do spadku popytu na dobra krajowe (zmniejsza się bowiem popyt zagraniczny na te dobra) i względny wzrost podaży na rynku krajowym (następuje bowiem wzrost podaży dóbr importowanych, a ponadto część towarów krajowych, które wskutek r. tracą rynek zbytu za granicą, zostaje skierowana na rynek krajowy). Następuje zatem względne zwiększenie się podaży i względne zmniejszenie się popytu na rynku krajowym, co osłabia na nim tendencje inflacyjne. 2. R. oddziałuje w kierunku zmniejszenia lub nawet likwidacji nadwyżki bilansu płatniczego, a zatem w kierunku ograniczenia lub nawet zahamowania strumienia pieniądza, jaki wskutek tej nadwyżki wpływał poprzednio na rynek krajowy (nadwyżka taka bowiem powoduje, że na rynek krajowy z tytułu sprzedaży dewiz obcych wpływa więcej pieniądza niż z niego odpływa wskutek zakupu tych dewiz). R. zmniejsza nadwyżkę bilansu płatniczego oddziałując w kierunku pogorszenia się bilansu handlowego i bilansu obrotów kapitałowych. To ostatnie jest wynikiem zmniejszenia się dla zagranicy atrakcyjności lokat kapitału długoterminowego w kraju, który dokonuje r. (w przeliczeniu na walutę zagraniczną dana lokata w tym kraju jest dla zagranicy po r. droższa), ponadto — w przypadku krajów dysponujących nadwyżkami kapitału — zachęca kapitalistów krajowych do jego wywozu za granicę (w przeliczeniu na walutę krajową dana lokata za granicą jest dla nich po r. tańsza). Siła antyinflacyjnego oddziaływania r. na gospodarkę narodową zależy w dużej mierze od cenowej elastyczności popytu krajowego na import i popytu zagranicznego na eksport towarów kraju, który dokonuje r. Jeśli elastyczności te są względnie niskie, to r. jako zabieg antyinflacyjny może nie spowodować specjalnych efektów.W celu przeprowadzenia r., wobec jej wpływu na ograniczenie popytu na towary krajowe i pogorszenie się bilansu płatniczego, muszą być spełnione dwa warunki: 1. w kraju decydującym się na r. stan zatrudnienia czynników produkcji musi być względnie wysoki; 2. kraj ten musi dysponować względnie wysokimi rezerwami płatniczymi.

Podobne

Tagi