Dewizy

wrz 20, 2017 przez

Dewizy

Dewizy: 1. określeniem tym obejmuje się różnego rodzaju należności zagraniczne: należności pieniężne, bez względu na to, czy występują w formie pieniędzy zagranicznych lub dokumentów stwierdzających istnienie należności (weksle, czeki, przekazy, papiery wartościowe, książeczki oszczędnościowe), czy też pozbawione są takiej formy i stanowią różnego rodzaju wierzytelności nie ujęte w dokumentach, np. należności książkowe lub pozostałości na rachunkach w bankach; 2. wymienione wyżej rodzaje należności zagranicznych z wyłączeniem pieniędzy zagranicznych (banknotów i monet), nazywanych walutami zagranicznymi; w tym znaczeniu określeniu „d.” bywa przeciwstawiane określenie „waluty obce”; 3. należności zagraniczne, które ze względu na swoją formę i płynność mogą służyć jako środki płatnicze w obrotach z zagranicą, a zatem krótkoterminowe należności z wyłączeniem długoterminowych lokat zagranicznych (akcji, papierów wartościowych, udziałów w przedsiębiorstwach); w tym znaczeniu d. są przedmiotem regularnych obrotów między poszczególnymi przedsiębiorstwami handlu zagranicznego a bankami. Kursy d. objęte są notowaniami kursowymi (walutowe kursy). Obroty d. mogą być wolne, tj. nie podlegać żadnym ograniczeniom, lub reglamentowane, tj. ograniczone przepisami prawnymi (dewizowe ograniczenia).

Podobne

Tagi