Dochód czysty

wrz 20, 2017 przez

Dochód czysty

Dochód czysty, ogólnie — część sumy cen produktów pozostająca po pokryciu kosztów własnych przedsiębiorstw socjalistycznych. Tak rozumiany d.cz. pokrywa się z produktem dodatkowym z potrąceniem pewnych elementów wchodzących w skład kosztów własnych (np. kar za zwłokę i odsetek bankowych). D. cz. ulega podziałowi na d.cz. przedsiębiorstwa i d.cz. państwa (scentralizowany d.cz.). Część zysku przedsiębiorstwa, która pozostaje do jego dyspozycji o przeznaczona jest na powiększenie jego środków trwałych i obrotowych, a także na zaspokojenie potrzeb zbiorowych załogi (np. na budownictwo mieszkaniowe), stanowi d.cz. przedsiębiorstwa. Część zysku i podatek obrotowy, które przedsiębiorstwa socjalistyczne przekazują państwu, stanowi d.cz. państwa, z którego pokrywane są wydatki na inwestycje oraz przyrost zapasów i rezerw, a także na utrzymanie sfery działalności poza produkcją materialną (tzw. nieprodukcyjnej).

Podobne

Tagi