Obligacja

wrz 21, 2017 przez

Obligacja

Obligacja, średnio- lub długoterminowy papier wartościowy, potwierdzający zobowiązanie emitenta do: 1. spłaty w określonym terminie lub w określonym przedziale czasowym wyszczególnionej kwoty; 2. bieżącego regulowania do czasu spłaty długu określonych odsetek. Emitentem o. może być państwo, związki publicznoprawne (np. samorząd terytorialny), państwowe lub prywatne przedsiębiorstwo (w krajach kapitalistycznych). Oprocentowanie może mieć charakter stały bądź premiowy. W pierwszym przypadku odsetki wypłacane są posiadaczom o. wg jednolitej stopy w określonych terminach, w drugim natomiast łączna kwota odsetek rozlosowywana jest między ograniczoną liczbę o. Zwykle warunki emisji łączą system premiowego oprocentowania z systemem wykupu o., na które zostały wylosowane premie. Gdy emisja o. rozprowadzana jest po kursie niższym od wartości nominalnej, różnica stanowi ukrytą formę dodatkowego oprocentowania. Ponadto w celu zwiększenia atrakcyjności o. państwo zwalnia o. od podatków, a także zaofiarowuje ich posiadaczom inne przywileje. Z reguły o. emitowane są na okaziciela, niekiedy tylko mają charakter imienny, co zwykle łączy się z ograniczeniami obrotu tymi walorami. W pewnych okolicznościach państwo ogłasza przymusowe subskrypcje o. W krajach kapitalistycznych o. są przed miotem obrotów na rynku kapitałowym (rynek pieniężny, kapitałowy i kredytowy), którego instytucjonalną formę kontaktów stanowi giełda pieniężna. Często nowe emisje o. lokowane są na rynku kapitałowym poza giełdą w postaci subskrypcji lub za pośrednictwem banków i innych instytucji finansowych. Subskrypcyjną metodę sprzedaży nowych emisji o. stosują z reguły kraje socjalistyczne. Nominalna rentowność o. równa jest ich oprocentowaniu. Rentowność realna o. jest funkcją jej kursu na rynku kapitałowym. W przypadku kursu notowanego poniżej wartości nominalnej o. jej realna rentowność przekracza rentowność nominalną, i odwrotnie — wyższy od nominalnego kurs o. kształtuje jej realną rentowność poniżej nominalnej. Dla posiadacza o. stanowi dowód wierzytelności, czym różni się od akcji będącej dowodem jego udziału w kapitale spółki akcyjnej i dającej prawo do dywidendy.

Podobne

Tagi