Inkaso

wrz 20, 2017 przez

Inkaso

Inkaso, 1. zlecenie udzielone bankowi (bankowe operacje) przez wierzyciela, aby w jego imieniu ściągnął od dłużnika należność wynikającą ze złożonego do i. dokumentu, np. weksla, czeku, papierów wartościowych, listu przewozowego, — konosamentu itp.; 2. jedna z form rozliczeń bezgotówkowych stosowanych w Polsce między jednostkami gospodarki uspołecznionej; polega na złożeniu przez wierzyciela, będącego dostawcą towarów, wykonawcą robót lub usług, zlecenia finansującemu go bankowi w celu zainkasowania należności od odbiorcy (dłużnika). Dostawca wypełnia w tym celu formularz bankowy, tzw. żądanie zapłaty, na którym zestawia należności, dołączając faktury podlegające- zapłacie przez płatnika-odbiorcę z jego rachunku bankowego (z rachunku rozliczeniowego, gdy dostawy obejmują dobra wchodzące w zakres gospodarki eksploatacyjnej, i z rachunku inwestycyjnego, gdy dostawy lub roboty dotyczą inwestycji). Bank dostawcy kieruje „żądanie zapłaty” do zainkasowania do banku płatnika, ten przesyła jedną kopię „żądania zapłaty” oznaczoną symbolem „W” („wezwanie do zapłaty”) wraz z załączonymi fakturami do płatnika w celu wyrażenia przez niego akceptu, tj. zgody na zapłatę. Po otrzymaniu przez bank akceptu wyraźnego lub po upływie terminu przewidzianego dla akceptu milczącego bank obciąża rachunek płatnika i uznaje rachunek dostawcy (przelew); przelew dokonywany jest za pomocą rozliczeń międzyoddziałowych lub międzybankowych. Jeśli dostawca 1 płatnik mają rachunki w tym samym oddziale banku, spełnia on jednocześnie funkcje banku dostawcy i banku płatnika. Niektóre złożone do i. żądania zapłaty, a mianowicie oparte na tytułach egzekucyjnych sądowych, arbitrażowych i administracyjnych oraz dotyczące odszkodowań i kar umownych, jak również należności za pewne dostawy, pokrywane są przez bank z rachunku dłużnika (płatnika) natychmiast bez potrzeby uzyskiwania jego akceptu.

Podobne

Tagi